Oferta

Doradztwo podatkowe

Kim zatem jest doradca podatkowy?

Jako jedni z nielicznych możemy poszczycić się realizowaniem usługi doradztwa podatkowego.

Osobą posiadająca wysokie kwalifikacje, potwierdzone egzaminem

Członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Osobą, która ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, dzięki czemu są jej znane przepisy prawa podatkowego

Osobą, którą obejmuje tajemnica zawodowa

Osobą, która w razie wystąpienia błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Czynnosci doradztwa podatkowego.

Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega ochronie ustawowej. Wykonywanie ich przez podmioty nieuprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny. Zgodnie z art.2 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

udzielanie podatnikom, płatnikom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych

prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie

sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie

sporządzanie sprawozdań finansowych

Obsługa spraw kadrowych

Pełna obsługa kadr i płac obejmuje działania związane z:

Naliczaniem wynagrodzeń pracowników, zleceniobiorców

Naliczaniem zobowiązań podatkowych

Naliczaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Przygotowaniem pakietu dokumentów dla nowo zatrudnionych osób

Zarządzaniem aktami osobowymi pracowników

Prowadzenie księgowości

Oferujemy następujące czynności:

Pomoc w założeniu działalności gospodarczej

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji przychodów  (ryczałt)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych m.in. dla osób fizycznych i spółek

Przygotowywanie wniosków o dofinansowania

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Zeznania podatkowe

Oferujemy następujące czynności:

Usługi wykonujemy zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą jak i dla osób indywidualnych.

Sporządzanie zeznań podatkowych

Sporządzanie zeznań podatkowych z tytułu osiągniętych dochodów za granicą

Scroll to Top