Doradztwo podatkowe


Jako jedni z nielicznych możemy poszczycić się realizowaniem usługi doradztwa podatkowego.

Kim jest doradca podatkowy:
- osobą posiadająca wysokie kwalifikacje, potwierdzone egzaminem
członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych
- osobą, która ma obowiązek ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, dzięki czemu są jej znane przepisy prawa podatkowego
- osobą, którą obejmuje tajemnica zawodowa
- osobą, która w razie wystąpienia błędu ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą.

Czynnosci doradztwa podatkowego.
Zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego podlega ochronie ustawowej. Wykonywanie ich przez podmioty nieuprawnione jest zabronione i podlega karze grzywny.

Zgodnie z art.2 ust.1 pkt. 1-4 ustawy, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

- udzielanie podatnikom, płatnikom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych
- prowadzenie w imieniu i na rzecz podatników, płatników: ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie
- sporządzanie w imieniu i na rzecz podatników, płatników zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie

 

 

Design and execution  
Online web site made by the company itDesk Industries Ltd. All rights reserved.
  • [formularz=zb_en]
  • [formularz=os_en]
  • [formularz=zons_en]
Report a bug
[formularz=zb_en]
Rate page
[formularz=os_en]
Ask for quote on the page
[formularz=zons_en]